آقای مهندس حامد دیلمی

آقای مهندس حامد دیلمی

CEO

شرکت رکورد با مدیریت آقای مهندس دیلمی می باشد.

آقای مهندس گودرزی

آقای مهندس گودرزی

Marketing & Sales

یکی از علایق آقای مهندس گودرزی بازاریابی حرفه ای و مارکتینگ می باشد.

آقای مهندس علی هوشیار

آقای مهندس علی هوشیار

CTO

آقای مهندس علی هوشیار مدیر فروش شرکت رکورد با سابقه ....